Cesta ke svobodě

Svoboda je podmíněna realizací níže uvedených kroků

III. PROVÉST

Jeden člověk může změnit především sám sebe. Ke změně společnosti je třeba více jedinců, kteří změnili sami sebe tak, že znají a respektují pravidla univerza, mají společný cíl a mají svou vlastní cestu k jeho uskutečnění.

A. Naplnit poslání

Existují cíle, které jsou stejné pro rostliny, zvířata, lidi i “bohy”. Dále jsou cíle určené pro dané vývojové období lidstva.
Každý člověk i každý národ má navíc ještě své osobní cíle. Uvedení těchto tří kategorií cílů do souladu vede k životnímu úspěchu a dosažení svobody.

Cíle všech bytostí

Jaroslav Škvařil

Jsou proměnlivé osobní cíle a celoživotní lidské cíle. Vedle toho jsou však i cíle platné pro všechny, tzn. platné pro všechny vývojové úrovně od rostliny po tzv. Božské bytosti. Rozlišování těchto cílů je velmi významné pro úspěšnou cestu ke svobodě.

Predikce

Ing. Jaroslav Nahodil

Přednáška uvádí, k čemu je vlastně dobré se predikcí zabývat. V návaznosti na zhodnocení stávajícího stavu pak uvádí, proč v naší společnosti musí dojít k zásadní změně a jaká řešení jsou nám nabízena globálními sílami a duchovními světy. V závěru jsou uvedeny naše možnosti a jejich rizika včetně doporučení, jak se s těmito riziky vypořádat.

Manifest, Unie

Ing. Zdeněk Říha

Tři základní body: Vize společnosti založené na PRAVDĚ, SJEDNOCENÍ: Vnitřní uspořádání společnosti, Nový způsob spolupráce: Spolupracovat lze s každým, v míře jeho poznání a uznání Světlého práva a společného cíle. Unie Česko-Polsko-Slovenská je nařízena z vyších úrovní řízení a temná strana ji chce realizovat formou tzv. Trojmoří. Pro nás je to šance vytvořit Svébytný způsob konceptuální sebe-realizace Středních Slovanů.

B. Změnit způsob řízení

Jsou dva základní způsoby řízení: současné, které vede k zneužívání a zotročování slabších, a minulé resp. hlavně budoucí, které pomáhá slabším v jejich vývoji. Oba způsoby řízení mají svá pravidla. Pro úspěšnou změnu společnosti, která nastolí její svrchovanost, je třeba znát pravidla obou způsobů řízení.

Sebeřízení

Jaroslav Škvařil

Lze předpokládat, že kdo neumí řídit sám sebe, nebude umět řídit druhé, ať již se jedná o rodinu nebo o stát. Proto by měly začít veškeré úvahy o řízení druhých úvahou o řízení sama sebe.

Strukturní řízení

Ing. Libor Mikš

Strukturní řízení společnosti je dnes zpravidla realizováno pomocí nástroje zvaného stát. Jaké jsou požadavky na fungování státu? Jak má být stát organizován? Co musí splňovat člověk, který je pověřen výkonem státní moci?

Bezstrukturní řízení

Ing. Jaroslav Nahodil

V přednášce jsou uvedeny příklady strukturního a bezstrukturního řízení v rámci podnikatelských subjektů i celé společnosti.  Je řečeno něco málo o Koncepci obecné bezpečnosti (KOB), se kterou je pojem bezstrukturní řízení nejčastěji spojován a která je inspirací i pro práci Moravské koncepční skupiny (MKS). V závěru jsou porovnány dvě koncepce dalšího rozvoje lidské společnosti – trvale udržitelný rozvoj (KOB) a rovnovážný rozvoj (MKS).

C. Nastavit ideologii

Ideologie nastavuje metodiku a postupy realizace vývojového záměru těm, kteří ještě nedovedou tvořit svoji vlastní životní ideologii.
· Pokud jdou tvůrci ideologie cestou zla, pak je i jejich ideologie zdrojem zla.
· V dávné minulosti byli tvůrci ideologie vysoké pozitivní duchovní bytosti, a proto se i společnost pod jejich vedením vyvíjela cestou dobra.
· Dnes je však jediná cesta k dobru přes získání schopnosti tvořit si vlastní ideologii v souladu s cíli a pravidly Univerza.
Pokud to dokáže potřebný počet lidí, tak již nebude možné vnutit lidem ideologii zla.

Rozsvícení a odvirování

Ing. Zdeněk Říha

Nástroj temného řízení je Manipulace vědomím. Aby jim to nešlo, je potřeba rozsvítit, aby to lidé viděli. A aby chápali, že existuje vertikála (tj. úrovně bytostí), horizontála (dobro a zlo), časoprostory – počet bytostí v nich, procesy. Zrcadlové poznání – ověřím si svou zkušeností nějaký princip/proces a podle toho usuzuji na to jak funguje ve velkém, třeba na úrovni národa. Dále posvítime nad současnými omyly jako Touha vracet se zpět, Nadřazenost apod.

Sjednocení

Michal Bělíček

Uvedení rozvoje do rovnováhy

Jaroslav Škvařil

Cílem tedy není nad někým zvítězit, ale uvést vývoj do rovnováhy. Jak vývoj sebe sama, tak vývoj rodiny, obce, národa i celého lidstva. Předpokladem zdaru v uvádění společnosti do rovnováhy je začít tento proces u sebe.

Přejít nahoru