Cesta ke svobodě

Svoboda je podmíněna realizací níže uvedených kroků

I. POZNAT

Co je třeba poznat, tzn. ne jenom vědět: Vědění vede k poznání pravdy – Pravda vede ke svobodě – Svoboda jedince vede ke svobodné společnosti – Hledání pravdy spojuje.

A. Příčiny a souvislosti

Všechny jevy v našem životě mají svoji příčinu, pravidla jejich průběhu a následek.  Zvědomění jednotlivých jevů dává možnost je více či méně ovlivňovat nebo i řídit jejich průběh.  Moc ovlivňovat procesy je nezbytným předpokladem k úspěšné cestě ke svobodě.     

Stav přírody

Ing. Jaroslav Nahodil

Oficiální věda, a hlavně masové sdělovací prostředky se nás snaží přesvědčit, že základním problémem lidstva je změna klimatu způsobená naší produkcí CO2. Je to tomu tak opravdu? Přednáška se zaměřuje na hledání skutečné příčiny současného neutěšeného stavu naší přírody a naznačuje možná řešení.

Vývojové cykly

Ing. Libor Mikš

Úkoly vývojových cyklů

Jaroslav Škvařil

Vývoj lidstva se odehrává v cyklech. Cyklus si lze představit jako jeden závit vývojové spirály, který má sedm částí. Každá část sedmidílného cyklu působí na rozvoj určité kvality vědomí a odehrává se na určitém území naší Země. Pochopení a naplňování dominantních požadavků na současnou dobu je zárukou prosperity jedince i celé kultury.

Zdroj vývojové energie

Ing. Zdeněk Říha

Jaký je smysl dějin a čím jsou poháněny? Na Zemi existují zdroje napětí, aby mohl, jako v elektrárně, proudit proud a lidé se vyvíjet.

Předávání vývojové štafety

Michal Bělíček

Dnešní místo vývojové štafety

Ing. Zdeněk Říha

Vývoj posledních 9000 let směřoval k individualizaci až do fáze egoismu – nepravého sebevědomí. Což způsobilo současnou nerovnováhu. Další vývoj má směřovat opět k pospolnosti díky směřování k pravému sebevědomí – skutečnému poznání sebe sama. Což umožní prožívat sounáležitost vědomě a také spojení s duchovními světy, což zase umožní abychom mohli ustavit u nás svrchovanost, tedy žít způsob života ejvhodnější pro naši společnost ve spolupráci s našim vedením z duchovních světů.

B. Pravidla

Existují neměnná pravidla vytvořená duchovní světy. Vedle toho si státy tvoří svá pravidla, která se mění dle vývojové úrovně společnosti. Poznání a přirozené dodržování neměnných pravidel umožňuje vysokou kvalitu života a rovnovážný rozvoj s vysokou produktivitou tvoření. Zvědomování neměnných pravidel je nezbytný předpoklad pro dosažení svrchovanosti státu.

Kony a zákony

Jaroslav Škvařil

Pravidla daná duchovními světy nazýváme „kony“ a lidmi od těchto „konů“ odvozená pravidla nazýváme zákony. Poznání „konů“ a porozumění zákonům, které jsou s nimi v souladu, je zárukou rovnovážného rozvoje, který zvyšuje kvalitu života. 

Mravnost, morálka

Ing. Libor Mikš

Časoprostory

Jaroslav Škvařil

Vertikální procesy

Ing. Zdeněk Říha

Vertikála – růst bytosti vzhůru po úrovních vedomí. S růstem člověk řídí stále více sebe sama a klesá “řízení zvenku”. Co je to suverenita a co je svrchovanost? Směřujeme k novému uspořádání společnosti.

C. Pravda, Pravdivost

Skutečné poznání pravdy není možné bez sebepoznání. Pravda bez sebepoznání je vždy jen částečná nebo dokonce mylná. Sebepoznání umožňuje přirozeně přijmout mravní principy, což vnímáme jako svědomí. Svědomí poznává pravdu i tam, kde nejsou důkazy. Poznávání pravdy je dálnicí ke svobodě.

Pravda / Pravdivost

Jaroslav Škvařil

Pojmy pravda a pravdivost jsou často vnímané jako pojmy se stejným významem. Pro uvědomování si a prožívání svobody je velmi významné oba tyto pojmy rozlišovat.

Pravdivost národů

Ing. Jaroslav Nahodil,

Na přednášku o pravdivosti člověka navazuje krátká úvaha, která obrací pozornost na otázku pravdivosti národů. Naznačuje, že při posuzování pravdivosti vyjadřování člověka je dobré si uvědomit základní mentalitu národa, ze kterého tento člověk pochází.

Pravda

Ing. Libor Mikš

“Poznej pravdu a pravda tě osvobodí”, je častý citát, jenž má kořeny v Bibli. Jenže co je pravda a jak ji poznat? Existuje jen jedna pravda, nebo je pravd více:? Nabízí tu osvobozující pravdu víra nebo věda? Jedny z největších problémů dneška vytvářejí lidé přesvědčení o pravdě podložené zavádějícími argumenty .

Měření pravdy

Ing. Zdeněk Říha

K Pravdě se dobíráme… snažíme se poznávat Jsoucno, i když vnímáme jen jeho malinkou část. K tomu si vytváříme představy – myšlenkové konstrukty z pojmů (obrazů) na základě tzv. Faktů. Kvalitní pojem (obraz) je nutné popsat široce v rámci jevu. Myšlenkový konstrukt je pravdivější ten, který lépe vysvětluje fakta a žádná neignoruje (jak to dělá současná materialistická věda (zvláště historická). Vysvětlíme si pravidla pro ověřování a smysl ověřování myšlenkových konstruktů.

Přejít nahoru