Cesta ke svobodě

Svoboda je podmíněna realizací níže uvedených kroků

II. ZMĚNIT

Život spočívá v prožívání mnoha procesů. Tyto procesy se dějí dle pravidel. Jejich zvědomováním, uchopováním a ovládáním můžeme tvořit a dosáhnout svobody.

A. Změnit vědění na moudrost

Myšlení, které je zdrojem vědění, stojí na kvalitě jazyka, který používáme, a na kvalitě a míře pochopení pojmů v tomto jazyce. Schopnost úsudku na základě uspořádání pojmů do logických souvislostí umožňuje pochopit, kdo jsme a proč a odkud kam jdeme. Prožívání sounáležitosti dělá z vědění moudrost.

Chytrost na moudrost

Jaroslav Škvařil

Moudrost je považována za nadřazenou chytrosti. Již méně je jasná cesta k moudrosti. V přednášce je proto moudrost definována tak, abychom poznali i cestu, jak jí dosáhnout.

Chápání náboženství

Ing. Libor Mikš

Vědění, věda, moudrost

Ing. Jaroslav Nahodil

Přednáška sleduje historii vědy ve spojitosti s duchovním vývojem člověka a sleduje, jak se postupně měnil její vztah ke zkoumání jsoucna. Ukazuje, jak byl celistvý pohled v průběhu času nahrazen pouze materialistickým viděním světa. V závěru se zamýšlí nad dalším vývojem vědy a ukazuje potřebu propojení přírodních věd s vědou duchovní.

B. Změnit právo tmavé na právo světlé

Právo určuje mantinely morálky, které nelze beztrestně překračovat. Morálku si stanovuje společnost dle své mravní vyspělosti. Tvorbu optimálních zákonů a dynamický rozvoj společnosti podporuje morálka, která je nastavená přiměřeně k její vývojové úrovni. Jiná úroveň morálky, než je ta přiměřená, vede k tvorbě zákonů, které podporují zlo.

Světlé a tmavé právo

Ing. Zdeněk Říha

Co je to Tmavé a Světlé právo? Definice na základě přiměřenosti duchovní úrovní členů společnosti. Úrovně morálky jako koryto dopuštění. Síly, které posunují člověka v jednotlivých úrovních duchovního růstu. Novou společnost nastaví malé množství lidí, kteří to nastavení budou žít a přeformátují vzorce chování společnosti. Tmavé právo rozvíjí egoismus (nepravé sebevědomí), Světlé právo rozvíjí směřování k pravému sebevědomí. Jak nadnárodní řízení vytváří v národech nerovnováhu vytahováním nekometentních lidí nahoru.

Dobro a zlo

Ing. Libor Mikš

Původ zla
Jaroslav Škvařil

Pokud vyjdeme z předpokladu, že člověk je obrazem Boha, tak je nutno zjistit, kudy do člověka zlo vstupuje. Zvědomění procesu podléhání zlu pak umožňuje těmto silám nepodlehnout, ale používat síly, které se nás snaží ovládnout, ke svému rozvoji.

C. Změnit chápání svobody

Skutečna svoboda stojí na sebepoznání, realizaci mravních principů, poznání pravdy a na lásce.
Dle míry osvojení si výše uvedených kompetencí je dosažena i míra svobody.

Sebevědomí

Jaroslav Škvařil

Tzv. egoismus vnímáme jako zlo. Jedná se však o významný výdobytek našeho vývoje. My proto mluvíme o egoismu jako o nepravém sebevědomí a hledáme cestu, jak nepravé sebevědomí přeměnit na jeho vyšší stupeň – pravé sebevědomí, které vnímáme jako velmi pozitivní vlastnost člověka.

Kvalita svobody

Ing. Jaroslav Nahodil

Přednáška se zaměřuje na téma svobody, jak ji vnímáme a co pro nás svoboda představuje. Uvádí nejčastější zdroje naší nesvobody a rozděluje je na vnější a vnitřní.  V návaznosti na to se ukazuje, že cesta ke skutečné svobodě není vůbec krátká a jednoduchá, ale vede přes dlouhý, vnitřní vývoj každého z nás.  

Suverenita / svrchovanost

Ing. Zdeněk Říha

Suverenita rodiny

Jaroslav Škvařil

Jak přenést již uvedené poznatky o suverenitě národa do rodiny a společenství, ve kterých působíme.

Přejít nahoru